I. Vstupní ustanovení

 1. Tyto podmínky Slevové akce s názvem: „Black Friday“ stanovují provozní řád, podmínky, dále také rozsah a postup při podávání reklamací v rámci Slevové akce, pravidla využití a práva osob, účastnících se Slevové akce, jakož i povinnosti Organizátora (dále také: „Podmínky Slevové akce”).
 2. Organizátorem Slevové akce „Black Friday“ (dále také: „Slevová akce”) je společnost A.G.J. - store s.r.o., se sídlem Jamné 150, 588 27 Jamné, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 125547; e-mailová adresa: office@galyasargsyan.com, číslo kontaktního telefonu: + 420 226 886 427 (platba jako u standardního připojení – podle ceníku příslušného operátora) (dále také: „společnost A.G.J. - store”).
 3. Slevová akce je pořádána na území České republiky, prostřednictvím Internetových stránek společnosti A.G.J. - store, přístupných na adrese URL: https://www.galyasargsyan.cz/ (dále také: „Internetové stránky”).
 4. Slevové akce se mohou účastnit všichni zákazníci, kteří splňují Podmínky Slevové akce (dále také: „Účastník Slevové akce”).
 5. Slevová akce je oznamována pomocí Internetových stránek společnosti, a na jejích sociálních sítích: https://www.facebook.com/galyasargsyancz a https://www.instagram.com/galyasargsyan_cz/.

 

II. Předmět Slevové akce a podmínky využití Slevové akce

 1. Předmětem Slevové akce je možnost, v rámci níž Účastník Slevové akce může využít Slevovou akci podle podmínek stanovených v Podmínkách Slevové akce, tzn. slevu 50 % při nákupu výrobků Galya Sargsyan na Internetových stránkách v minimální hodnotě 1.500 Kč (dále také: „Předmět Slevové akce“).
 2. Slevová akce se vztahuje na nákup provedený pomocí Internetových stránek.
 3. Slevová akce se VZTAHUJE na přeceněné Výrobky (tj. na Výrobky, jejichž Cena byla snížena, nebo na Výrobky, jejichž Cena již byla pokryta poukázkami, vouchery, akčními slevami, snížením ceny, slevami nebo jinými speciálními cenovými nebo produktovými nabídkami).
 4. Slevová akce se nevztahuje na Dárkové karty. 
 5. Slevová akce platí od 14. 11. 2022 do 30. 11. 2022 (dále také: „Doba platnosti Slevové akce“).
 6. Účast ve Slevové akci je dobrovolná a bezplatná (to znamená, že nákup Výrobku v rámci Slevové akce nevyžaduje od Účastníka Slevové akce úhradu žádných dalších nákladů, kromě úhrady Ceny Výrobku, na který se vztahuje Slevová akce, včetně přepravních nákladů).
 7. K účasti ve Slevové akci je nezbytné:
  a) uzavřít Smlouvu o prodeji Výrobků prostřednictvím Internetových stránek,
  b) nakoupit výrobky Galya Sargsyan prodávané na Internetových stránkách (dále jen “Výrobky”) v hodnotě alespoň 1.500 Kč.
 8. Slevovou akci JE MOŽNÉ kombinovat s dalšími akčními slevami, slevami, rabaty, snížením cen, Slevovými akcemi či zvláštními cenovými nebo produktovými nabídkami, které platí na Internetových stránkách, pokud v podmínkách takových akčních slev, slev, rabatů, snížení cen, Slevových akcí či zvláštních cenových nebo produktových nabídek není stanoveno jinak.
 9. V rámci Slevové akce bude Cena za Výrobek zakoupený Účastníkem Slevové akce prostřednictvím Internetových stránek snížena o částku, na niž se vztahuje Předmět Slevové akce, tedy o 50 %; částka bude vypočítána z původní Ceny Výrobků. Slevová akce se nevztahuje na (tedy nesnižuje) případné náklady na přepravu Výrobků zakoupených v rámci Slevové akce na Internetových stránkách, které Účastník Slevové akce nese v plné výši.
 10. Organizátorem přiznaný Předmět Slevové akce nepodléhá úhradě v hotovosti nebo výměně za jakýkoliv jiný platební prostředek a není přenosný.
 11. Účastník se může Slevové akce účastnit v neomezeném počtu během celého období její platnosti.
 12. Účastník Slevové akce má při nákupu Výrobků na Internetových stránkách právo, ale nikoliv povinnost, využít výhody Slevové akce. To nevylučuje právo společnosti A.G.J. - store na zavedení mechanismu automatické účasti ve Slevové akci ve prospěch Účastníka Slevové akce.
 13. Účastí ve Slevové akci Účastník přijímá Pravidla internetových stránek.

 

III. Reklamace

 1. Veškeré reklamace vztahující se ke Slevové akci mohou Účastníci Slevové akce podávat především elektronickou cestou na e-mailovou adresu:info@galyasargsyan.cz, případně prostřednictvím pošty na adresu sídla společnosti A.G.J. - store: AGJ store s.r.o., Evžena Rošického 4495/21, 58601 Jihlava (dále také: „Reklamace“).
 2. Pro urychlení posouzení Reklamace prosíme o uvedení jména a příjmení Účastníka Slevové akce, kontaktních údajů (například e-mailové adresy nebo telefonního čísla) a také popisu důvodů opodstatňujících Reklamaci.
 3. Účastník Slevové akce bude o výsledku posouzení Reklamace a o způsobu jejího vypořádání informován v termínu 30 dnů prostřednictvím e-mailu nebo písemně poštou.
 4. Reklamace posuzuje společnost A.G.J. - store, a to zejména za využití ustanovení těchto Podmínek Slevové akce.
 5. Výrobky zakoupené v rámci Slevové akce, které nejsou poškozené a nevykazují žádné známky použití, můžou být vráceny dle obecných podmínek pro reklamaci - https://www.galyasargsyan.cz/content/11-vymena-vraceni-a-reklamace-zbozi

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky Slevové akce jsou dostupné na adrese URL: https://www.galyasargsyan.cz/content/11-podminky-slevove-akce
 2. Jestliže z kontextu jasně nevyplývá jinak, výrazy použité v Podmínkách Slevové akce, které jsou psány velkým písmenem, mají význam, který jim vymezují Obchodní podmínky, přístupné na adrese: https://www.galyasargsyan.cz/content/3-obchodni-podminky (dále: „Obchodní podmínky“).
 3. V případech, které nejsou upraveny v těchto Podmínkách Slevové akce, platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.
 4. Společnost A.G.J. - store má právo Slevovou akci kdykoliv odvolat, a to bez uvedení důvodu. Informace o odvolání Slevové akce bude oznámena prostřednictvím Internetových stránek v termínu tří dnů před jejím ukončením.
 5. Správcem osobních údajů Účastníků Slevové akce je společnost A.G.J. - store. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti A.G.J. - store, které jsou k dispozici na adrese: https://www.galyasargsyan.cz/content/2-ochrana-osobnich-udaju-gdpr
 6. Společnost A.G.J. - store si v případě výskytu závažného důvodu vyhrazuje právo na změnu Podmínek Slevové akce; k takovým důvodům patří například:
  a) změna právních předpisů upravujících zásady provádění Slevové akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti společnosti A.G.J. - store a Účastníků Slevové akce;
  b) změna způsobu provádění Slevové akce, která byla způsobena technickými nebo technologickými důvody;
  c) změna právních předpisů upravujících prodej Výrobků nebo poskytování služeb elektronickou cestou společností A.G.J. - store, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti, stanovená ve Smlouvě o prodeji, nebo změna výkladu výše uvedených právních předpisů na základě soudních výroků, rozhodnutí, doporučení nebo rekomendací úřadů nebo orgánů, příslušných v daném okruhu;
  d) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Obchodních podmínek, v případě, když společnost zavedla nová, či změnila nebo stáhla stávajících funkce nebo služby, definované v Obchodních podmínkách.
 7. V případě provedení změny v Podmínkách Slevové akce poskytne společnost A.G.J. - store konsolidované znění Podmínek Slevové akce prostřednictvím jejich zveřejnění na Internetových stránkách. Změny Podmínek Slevové akce jsou platné od okamžiku jejich jasného vyznačení a umístění na Internetových stránkách společnosti.

 

V Praze 14. 11. 2022